F4 WP/SP 中央厨房厨师,男 微信2426961389
只要男   3000~4000   05/29
甜品师傅,经验好,薪水给3000
只要男   3000~4000   02/13
招聘麻辣香锅厨师2800++006587303371
只要男   3000~4000   02/04
SP日料厨师 薪水:3000住补200-300
只要男   3000~4000   01/31
男/女法餐厨师
男女都行   3000~4000   01/31
男女帮厨都可以
男女都行   3000~4000   01/18
海南厨师,必须海南人3000
男女都行   3000~4000   01/18
聘请中级/高级烘焙师
男女都行   3000~4000   01/18
招聘高级副厨师 男4000++ 微信13548096194
只要男   3000~4000   01/17
F37 冷气餐厅烤鱼师傅 微信2426961389
只要女   3000~4000   01/17
能够独立烤鱼师傅
男女都行   3000~4000   01/16
点心师傅3000+
男女都行   3000~4000   01/16