SP日本餐厅厨师 微信2914130262
只要男   1500~2000   13:07
WP/SP新加坡餐馆川菜厨师 微信2914130262
只要男   1500~2000   13:07
中餐 - 帮厨
只要男   1500~2000   03/25
厨房帮厨 $1500
男女都行   1500~2000   03/17
厨师 1800++ 微信:2660515730
只要男   1500~2000   03/16
东北菜厨师 SP
只要男   1500~2000   03/15
类似KFC后厨工作 帮厨
只要男   1500~2000   03/15
咖啡店煮炒摊服务员兼杂工 微信xnhyxg
男女都行   1500~2000   03/11
男女不限~杂菜饭厨师1位 底薪1800包吃住
男女都行   1500~2000   03/11
面点师 男女不限多个职位任你挑选
男女都行   1500~2000   03/03
日本 韩国 料理 厨师 招聘
男女都行   1500~2000   03/03
面包师 1600++包住 微信:2660515730
只要男   1500~2000   02/29
杂菜饭帮厨
只要男   1500~2000   02/13
WP1个,男烧腊学徒
男女都行   1500~2000   02/13
日本拉面店全职/兼职厨师
男女都行   1500~2000   02/07
厨房学徒和鱼王
只要男   1500~2000   02/06