WP .家私头手兼管工 薪水2500

只要男   2000~3000   17:36

木工师傅看过来微信咨询HSLW7788

男女都行   2000~3000   15:11

SP-木工头手-家私

只要男   2000~3000   14:25

G60wp 家私木工 微信2426961389

只要男   2000~3000   11:46

新加坡 招有经验木工QQ 微信 1687989069

只要男   2000~3000   12/14

新加坡 招 安装工人 微信:1687989069

只要男   2000~3000   12/14

家具店木工sp/wp 1500包住 微信ming09020902

只要男   1500~2000   12/14